Marketing

Portal BRAČ danas financira se oglašavanjem. Kao vodeći portal otoka Brača želimo biti aktualni, atraktivni, zanimljivi i pouzdani.

Portal nudi brzi pregled stranica, lako i opušteno pretraživanje vijesti po kategorijama, atraktivne pozicije za Vaš oglas i povoljne ponude oglašavanja.

Ovaj portal pravo je mjesto za Vaš oglas, a radujemo se svakom Vašem upitu, komentaru i prijedlogu s ciljem podizanja kvalitete našega portala.

Za sve informacije oko oglašavanja budite slobodni poslati Vaš upit.

Svaki ćemo Vaš upit pomno analizirati i na njega odgovoriti u što kraćem roku.

O mogućnostima i načinima oglašavanja na portalu BRAČ danas kontaktirajte nas na marketing@bracdanas.com.

 

O P Ć I  U V J E T I  O G L A Š A V A N J A

(vrijede od 1. svibnja 2020.)

 

  • Naziv je vrsta oglasa (bannera) koja ovisi o smještajnoj poziciji na portalu.

  • Cijene su izražene u kunama i ne uključuju PDV (nakladnik portala „BRAČ plus” izvan je sustava PDV).

  • Cijene ne uključuju izradu bannera (oglasa).

  • Nakadnik prihvaća već oblikovane bannere koje zainteresirani klijenti žele oglašavati na portalu, a prema cjeniku koji je prethodno odredio Nakladnik.

  • U slučaju da klijent nema napravljeni oglas, Nakladnik preuzima izradu oglasa.

  • Trajanje je oznaka broja dana koliko će oglas biti dostupan na postavljenoj poziciji portala.

  • Za oglašavanje na duži period Nakladnik može s klijentom dogovoriti dodatni popust.

  • Popuste na usluge oglašavanja Nakladnik će pravovremeno objaviti na portalu.

  • Na “plaćene oglase” Nakladnik zadržava pravo naplatiti klijentu i usluge administriranja (osmišljavanje, definiranje, objavljivanje i praćenje plaćene kampanje).

  • Model „plaćene kampanje” („plaćeni oglas”) Nakladnik dogovora s klijentom.

  • Na upit klijenta Nakladnik će izraditi ponudu što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana dostave upita.

  • Klijent je u obvezi odgovoriti na ponudu što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana primitka ponude.

  • Smatra se da je Klijent prihvatio ponudu kada je Nakladniku uplatio iznos naznačen u ponudi.

  • Kod vršenja uplate potrebno je pozvati se na broj ponude.

  • Nakladnik se obvezuje kod primitka potvrde o prihvaćanju ponude ispostaviti račun Klijentu za uslugu oglašavanja.

  • Klijent je obvezan u potvrdi ponude naznačiti kada želi da oglas / banner / bude postavljen na Portalu.

  • Nakladnik će obavijestiti Klijenta o trenutku postavljanja oglasa na Portalu.

  • Nakladnik će prije istjecanja roka na koji je oglas objavljen obavijestiti Klijenta o terminu kada će oglas biti uklonjen s Portala.