Uvjeti korištenja

Korištenje usluga i sadržaja Informativnoga servisnoga portala BRAČ danas (www.bracdanas.com) definirano je Uvjetima korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge ovoga portala.

Korištenjem bilo kojega dijela portala BRAČ danas te svih njegovih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava
Portal BRAČ danas, čiji je nakladnik BRAČ plus, polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojega dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava portala BRAČ danas i podložno je tužbi. U slučaju korištenja bilo kojega dijela portala, a uz prethodnu dozvolu vlasnika autoskih prava, potrebno je navesti izvor, i to u formi: izvor: bracdanas.com. Za redovito korištenje sadržaja na ovom portalu potrebno je prethodno pisanim putem obratiti se vlasniku autorskih prava. Vlasnik autorskih prava odgovorit će pisan im putem na molbu u roku od 15 dana.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga
Portal BRAČ danas zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenoga i trajnoga) bilo kojega sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Izmjene uvjeta korištenja
Portal BRAČ danas zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojemu trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pravo na ispravak objavljene informacija

Svatko ima pravo od glavnoga urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Pravo na ispravak imaju i pravne osobe i druge organizacije i tijela, ako su informacijom bila povrijeđena njihova prava i interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije. Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacije.

Način podnošenja zahtjeva za ispravak

Zahtjev za ispravak podnosi se glavnom uredniku u pisanoj formi i posredstvom elektroničke pošte info@bracdanas.com ili podnošenjem zahtjeva za ispravak na adresu Nakladnika. Zahtjev mora biti obrazložen i potpisan od strane podnositelja te sadržavati sve potrebne podatke o podnositelju i njegovoj adresi.

Ne može se zahtijevati ispravak ako je medij do dana podnošenja zahtjeva za ispravak već sam objavio ispravak iste informacije. Ako podnositelj zahtjeva za ispravak smatra da medij nije na odgovarajući način objavio ispravak, može zahtijevati ostvarenje svoga prava sukladno Zakonu u medijima.

Objava ispravka

Ispravak se mora objaviti bez promjena i dipuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedni način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Ispravak ne smije biti nerazmjerno dulji od informacije, odnosno od dijela informacije na koji se odnosi. Ispravak se može objaviti u izmijenjenom obliku samo ako na to pristane podnosittelj zahtjeva. Ispravak se mora objaviti na način da je iz naslova vidljivo da se radi o ispravku. Ispravak se bez suglasnosti podnositelja zahtjeva ne smije objaviti među reagiranjima ili pismima čitatelja.

U elektroničkim publikacijama ispravak i informacija na koju se odnosi označit će se i povezati linkom (poveznicom).

Tko zahtjeva objavu ispravka mora jasno navesti informaciju, odnosno podatak na koju se ispravak odnosi i nadnevak njezine objave.

Ispravak mora biti objavljen u prvom, a ako stigne prekasno, u drugom izdanju, odnosno programskom sadržaju medija nakon primitka ispravka. U vrijeme izborne promidžbe ispravak mora biti objavljen u prvom izdanju, odnosno programskom sadržaju nakon primitka ispravka.

Glavni urednik je dužan objaviti ispravak, izuzev ako:

  • se traženi ispravak ne odnosi na informaciju na koju se poziva zainteresirana objava,
  • ako u traženom ispravku nisu navedene činjenice niti okolnosti u vezi s navodima o informaciji,
  • ako bi objava ispravka bila u suprotnosti sa zakonom i dobrim običajima,
  • zahtjev za objavu ispravka nije potpisao podnositelj zahtjeva, odnosno ovlaštena osoba državnoga tijela ili pravne osobe,
  • je traženi ispravak nerazmjerno duži od informacije u kojoj su navodi radi koji se ispravak traži, odnosno od dijela informacije na koji se neposredno odnosi, osim ako se ispravak odnosi na klevetničke ili uvredljive navode,
  • bi objavljivanje ispravka prouzročilo odgovornost nakladnika za štetu,
  • je zahtjev za ispravak informacije podnesen nakon proteka roka (30 dana od dana objave informacije)
  • se radi o znanstvenoj ili umjetničkoj kritici, izuzev ispravaka netonih podataka ili uvredljivih navoda,
  • je druga ovlaštena osoba na istu informaciju ranije podnijela ispravak istoga sadržaja,
  • je zahtjev za objavu ispravka istoga sadržaja kao i zahtjev za ispravak povodom kojega se vodi spor pred sudom zbog odbijanja ili neodgovarajućega načina objave ispravka.

Glavni urednik je dužan, u slučaju gore navedenih razloga, pisano obavijestiti tražitelja o razlozima neobjavljivanja ispravka, u roku propisanom za objavu ispravka.

Nakladnik je dužan čuvati zapise svih objavljenih programskih sadržaja najmanje 60 dana od njihove objave te za zainteresiranu osobu na njezin trošakosigrati odgovarajuću presliku pojedinog zapisa i to najkasnije u roku od tri dana od primitka pisanoga zahtjeva zainteresirane osobe.

Preslika iz prethodne odredbe dostavlja se zainteresiranoj osobi isključivo za osobnu upotrebu. Nije dopušteno umnožavanje niti javno objavljivanje preslike, bez suglasnosti Naknadnika, osim u okviru sudskoga postupka.

Ako glavni urednik ne objavi ispravak u roku i na način određen Zakonom o medijima, podnositelj zahtjeva za ispravak ima pravo podnijeti tužbu protiv glavnoga urednika kod općinskoga suda na čijem se području nalazi sjedište, odnosno stalno prebivalište nakladnika medija putem kojega je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

Tužba se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za objavu ispravka, odnosno od dana kada je ispravak bio objavljen na način koji nije bio sukladan Zakonu.