PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Grad Supetar objavio javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje otpada. Cilj je smanjiti količinu kućnoga otpada, a prosječno kućanstvo godišnje bi moglo preraditi više od 300 kg otpada

Grad Supetar objavio je danas, 22. siječnja, javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Iz Grada ističu kako je prema Planu gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom i kućno kompostiranje.

Kompostiranje je jedan od najvažnijih prirodnih procesa u službi smanjivanja količine otpada.

Najprihvatljiviji način smanjivanja otpada
Prosječan sastav kućnoga otpada ukazuje da se čak trećina takvoga otpada može reciklirati na ovaj način. To znači ako prosječno kućanstvo proizvede 3 kg otpada na dan, 1 kg otpada može se kompostirati, odnosno u tijeku godine može se preraditi više od 300 kg otpada. Na ovaj način biootpad postaje korisna sirovina, a ne problematično “smeće”. Kućno kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada.

Nastanak otpada – recikliranje – ponovna upotreba
Cijeli postupak sastoji se nastanka otpada, zatim recikliranja i ponovne upotrebe te se sve odvija na jednomu mjestu. Na taj način ne troše se energija i resursi za njegov prijevoz, preradu i primjenu, već se cijeli postupak obavlja kod kuće, pojasnili su iz Grada Supetra.

Kućanstva trebaju odvajati biootpad od kućnoga otpada
— U Planu sprječavanja nastanka otpada, kao i u cijelomu Planu gospodarenja otpadom RH jedne od važnijih mjera su sprječavanje nastanka biootpada i odvojeno sakupljanje biootpada u svrhu uporabe. Kao jedna od mjera za sprječavanje nastanka biootpada definirano je i poticanje kućnoga kompostiranja. Cilj je postići da kućanstva odvajaju biootpad od ostaloga kućnoga (komunalnoga) otpada odlaganjem u spremnike za biootpad, te da kompostiranjem u vlastitim komposterima ili u vlastitomu vrtu smanje ukupnu količinu proizvedenoga biootpada, stoji u javnomu pozivu koji je potpisala gradonačelnica Ivana Marković.

Planom bi trebalo obuhvatiti najmanje 280 kućanstava
U skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na području Hrvatske provedbom kompostiranja kod kuće moguće je količinu biootpada smanjiti do 90.000 tona godišnje, naglasili su iz Grada, dodavši kako bi se do 2022. godine prema Planu gospodarenja otpadom Grada Supetra, kompostiranjem kod kuće osiguralo godišnje količine od 175 tona, pa bi uz proizvedenu godišnju količinu biootpada od oko 624 kg po kućanstvu trebalo obuhvatiti najmanje 280 kućanstava.

U javnom pozivu određeni uvjeti za dodjelu kompostera
Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad je nabavio 300 kompostera od 400 litara za kućno kompostiranje koji će biti dodijeljeni građanima upravo prijavom na javni poziv. Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje imaju fizičke osobe koje podnesu zahtjev uz uvjet da imaju prebivalište na području Grada, da su obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta te nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Supetru i Komunalnom društvu Grad.

Dostava zahtjeva počinje 25. siječnja
Zahtjev je, prema tekstu javnoga poziva, potrebno dostaviti na e-poštu: kdgrad@st.t-com.hr s naznakom u predmetu maila “Prijava na javni poziv – komposteri” ili osobno u prostorije Komunalnoga društva Grad na adresi Žedno-Drage 7. U Zahtjevu treba navesti ime i prezime, adresu prebivališta, OIB podnositelja zahtjeva, odnosno obveznika plaćanja komunalne naknade te priložiti kopiju osobne iskaznice. Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnoga poziva 25. siječnja u 12.00 sati, a završava podjelom svih raspoloživih kompostera, njih 300, o čemu će biti objavljena obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Supetra. Komposteri će se dodjeliti korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Onima koji udovoljavaju uvjete bit će izdana odluka
— Podnositelju zahtjeva koji udovoljava općim uvjetima javnoga poziva te je ostvario pravo na dodjelu kompostera izdaje se Odluka o dodjeli kompostera s uputama za preuzimanje. Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su koristiti komposter u svrhu provođenja kućnoga kompostiranja na području Grada Supetra, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera, poručila je u javnomu pozivu gradonačelnica Marković.

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad je nabavio 300 kompostera za kućno kompostiranje koji će biti dodijeljeni građanima upravo prijavom na javni poziv. Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje imaju fizičke osobe koje podnesu zahtjev uz uvjet da imaju prebivalište na području Grada, da su obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta te da nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Supetru i Komunalnom društvu Grad (izvor: Grad Supetar)

Podjelite:

You may also like...