PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Objavljujemo Odluku o cijeni vodnih usluga

Vodovod Brač d.o.o. posredovao je portalu BRAČ danas Odluku o cijeni vodnih usluga. Odluka će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u službenom listu jedinice regionalne samouprave. Odlukom prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga od 18. prosinca 2019. godine.

Skupština bračkoga Vodovoda donijela Odluku
Odluku o cijeni vodnih usluga donijela je Skupština Društva na 3. sjednici koja je održana 25. rujna ove godine, a potpisnik odluke je predsjednik Skupštine Branko Jakovljević.

Odluku donosimo u cijelosti:

Na temelju čl. 109. st. 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (“Narodne novine”, br. 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva (“Narodne novine”, br. 112/10), te čl. 17. Društvenoga ugovora Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, Skupština Društva je na III/2020. sjednici od dana 25. 9. 2020. godine donijela

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

(nadalje: Odluka)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način obračuna i plaćanja i visina cijena vodnih usluga koje pruža Isporučitelj vodnih usluga – Vodovod Brač d.o.o., Supetar (dalje u tekstu: IVU) i to:
– javne vodoopskrbe,
– odvodnje otpadnih voda.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području IVU koje čine Grad Supetar i općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracija IVU koje čine Grad Supetar i općine: Bol, Milna, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan pružaju se vodne usluge javne odvodnje.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je korisnik, tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s IVU sklopila ugovor o isporuci vodne usluge ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci vodne usluge.

II. OBRAČUN CIJENE VODNE USLUGE

Članak 3.

Cijena za vodnu uslugu se sastoji od dva dijela:
• fiksnoga dijela cijene vodne usluge utvrđenoga u apsolutnomu mjesečnom iznosu, koji plaća svaki korisnik neovisno o količini isporučenih vodnih usluga,
• varijabilnoga dijela cijene vodne usluge, koji ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

Članak 4.

Za svaku se vodnu uslugu zasebno utvrđuje fiksni dio cijene, i u računu za vodnu uslugu fiksne cijene se prikazuju kao zasebne stavke.

Članak 5.

Fiksni dio cijene vodoopskrbe obračunava se proporcionalno s veličinom presjeka vodovodnoga priključka – vodomjera i isti iznosi:

PRIKLJUČAK CIJENA
(kn/priklj./mj.)
F-20 mm   14,33
F-25 mm   22,35
F-32 mm   36,67
F-40 mm   57,30
F-50 mm   89,54
F-65 mm   151,28
F-80 mm   229,22
F-100 mm 358,15
F-125 mm 559,58
F-150 mm 805,84
F-200 mm 1.432,61

U stambenim objektima gdje se više korisnika opskrbljuje vodom putem zajedničkoga mjerila i gdje IVU svakomu korisniku ispostavlja zaseban račun za potrošenu vodu, svaki korisnik plaća fiksni dio cijene vodoopskrbe u iznosu cijene za temeljni priključak – Ø 20 mm (3/4″), odnosno 14,33 kn/korisniku/mj.

Ukoliko se s hidrantskoga priključka, kojega nije vlasnik jedinica lokalne samouprave, njeno komunalno društvo ili DVD, troši voda u svrhe koje nisu u vezi s gašenjem mogućih požara, za isti priključak se plaća fiksni dio cijene vodoopskrbe u odnosu na veličinu vodomjera hidrantskoga priključka, prema stavku 1. ovoga članka.

Socijalno ugroženi građani, plaćaju 60 % fiksnoga dijela cijene vodoopskrbe za veličinu priključka koji koriste.

Članak 6.

Fiksni dio cijene odvodnje otpadnih voda vezuje se za svaki vodovodni priključak iz kojeg se potrošena voda ispušta u sustav odvodnje otpadnih voda i iznosi 9,90 kn/vod. priključku/mj.

U stambenim objektima gdje se više korisnika opskrbljuje vodom putem zajedničkog mjerila i gdje IVU svakomu korisniku ispostavlja zaseban račun za vodnu uslugu, svaki korisnik plaća i fiksni dio cijene odvodnje otpadnih voda u iznosu od 9,90 kn/korisniku/mj., ako se potrošena voda iz zajedničkoga mjerila ispušta u sustav odvodnje otpadnih voda.

Socijalno ugroženi građani, plaćaju 60 % fiksnoga dijela cijene odvodnje otpadnih voda.

Članak 7.

Varijabilna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitane vodomjerom, izražena u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar).

Količina isporučene vode obračunava se na osnovi razlike između očitanoga stanja na vodomjeru i stanja prethodnoga očitanja.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe, za sve korisnike (kategorije potrošača) izuzevši korisnike privremenih priključaka, poljoprivrednih priključaka tip II i priključaka za registrirane nogometne klubove iznosi 4,78 kn/m3 isporučene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za korisnike privremenih priključaka i to za:
• objekte koji su u postupku legalizacije,
• objekte koji su u gradnji,
• objekte koji se nalaze izvan građevinskoga područja naselja,
• objekte unutar građevinskoga područja, koji nemaju mogućnost izravnoga spajanja, odnosno za koje ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju uličnoga cjevovoda do objekta,
iznosi 7,17 kn/m3 potrošene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za korisnike poljoprivrednih priključaka tip II iznosi 1,43 kn/m3 potrošene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za registrirane nogometne klubove, a u svrhu zalijevanja travnatih igrališta, iznosi 0,96 kn/m3 potrošene vode.

Socijalno ugroženi građani, za količinu vode nužnu za osnovne potrebe domaćinstva, plaćaju varijabilni dio cijene vodoopskrbe u visini 60% iznosa iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

Sukladno Zakonu o otocima (“Narodne novine”, br. 116/18), IVU opskrbu vodom vrši i autocisternom u područjima bez javnoga vodovodnog sustava, za količine do 5 m3 mjesečno po otočaninu, odnosno najviše 45 m3 godišnje po otočaninu, po cijeni koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojega se voda isporučuje, a razliku subvencionira MRRFEU.

Članak 9.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, varijabilna cijena odvodnje otpadnih voda obračunava se prema količini (prostornomu metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, varijabilna cijena odvodnje otpadnih voda, obračunava se prema količini isporučene vode.

Varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda, za sve korisnike (kategorije potrošača), iznosi 3,30 kn/m3.

Socijalno ugroženi građani, za količinu vode nužnu za osnovne potrebe domaćinstva, plaćaju varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda u visini 60 % iznosa iz prethodnoga stavka.

Članak 10.

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 5 m3 mjesečno.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Razliku između pune cijene vodne usluge po ovoj Odluci i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani (40 % fiksne i varijabilne cijene vodne usluge), podmiruje JLS iz proračuna.

Članak 11.

Uz cijenu vodnih usluga, sukladno posebnim propisima i odlukama jedinica lokalnih samouprava na Braču, u računu za vodnu uslugu se zasebno iskazuje:
• porez na dodanu vrijednost,
• naknada za korištenje voda,
• naknada za zaštitu voda,
• naknada za razvoj.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom listu jedinice regionalne samouprave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga broj 01-0290/19 od 18. prosinca 2019. godine.

Članak 13.

Ova Odluka će se objaviti u službenom listu jedinice regionalne samouprave i u jednomu lokalnom mediju.

Ova Odluka će se objaviti i na mrežnoj stranici IVU i bit će dostupna za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge.

Broj: 04-1-0007/20
Supetar, 25. 9. 2020. godine

Predsjednik Skupštine Društva:
__________­­­____________
Branko Jakovljević

Odluku o cijeni vodnih usluga donijela je Skupština Društva na 3. sjednici koja je održana 25. rujna ove godine (izvor: Vodovod Brač)

Podjelite:

You may also like...