Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Objavljujemo Odluku o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga koju je donijela Skupština Vodovoda Brač na 5. sjednici održanoj 18. prosinca prošle godine

Vodovod Brač d.o.o. danas, 31. siječnja, posredovao nam je Odluku o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga koja će se primjenjivati od 1. veljače 2020. godine.

Skupština bračkoga Vodovoda donijela Odluku
Odluku je donijela Skupština Društva na 5. sjednici koja je održana 18. prosinca protekle godine, a potpisnik odluke je predsjednik Skupštine Zdenko Tonšić.

Odluku donosimo u cijelosti:

Na temelju čl. 109. Zakona o vodnim uslugama (N 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva (“Narodne novine” 112/10), te čl. 17. Društvenoga ugovora Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, Skupština Društva je na V/2019 sjednici od dana 18. 12. 2019. godine donijela

O D L U K U
O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA VODNIH USLUGA
(nadalje: Odluka)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način obračuna i plaćanja i visina cijena vodnih usluga koje pruža Isporučitelj vodnih usluga – Vodovod Brač d.o.o., Supetar (dalje u tekstu: IVU) i to:
– javne vodoopskrbe,
– odvodnje otpadnih voda.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području IVU koje čine Grad Supetar i općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracija IVU koje čine Grad Supetar i općine: Bol, Milna, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan pružaju se vodne usluge javne odvodnje.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je korisnik, tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s IVU sklopila ugovor o isporuci vodne usluge ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci vodne usluge.

Članak 3.

Korisnik može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu je mjesec dana od datuma računa.

Ako korisnik ne plati račun u roku iz st. 1. ovog članka, IVU će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik je dužan pisano izvijestiti IVU o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Promjena obvezuje IVU od dana primitka iste.

Članak 6.

Korisnik ima pravo prigovora na obračun vodne usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

IVU je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je IVU uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 7.

Korisnik ima pravo zahtijevati kontrolu ispravnosti vodomjera i prije roka zakonom predviđenog za baždarenje vodomjera, uz obvezu da u zahtjevu navede da će sam snositi troškove kontrole, ukoliko se istom utvrdi da je vodomjer ispravan.

Ako se kontrolom utvrdi da je vodomjer neispravan, troškove kontrole snosi IVU, a obračun vodne usluge se utvrđuje temeljem prosječne potrošnje vode u istom razdoblju prethodne dvije godine ili prema potrošnji iz prethodnog mjeseca, ako nema podataka o potrošnji u prethodnim godinama.

Članak 8.

IVU može na pisani zahtjev osloboditi korisnika plaćanja dijela vodne usluge, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla znatna količina vode.

Ako je do veće potrošnje vode iz prethodnog stavka došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, ili ako je do veće potrošnje došlo na poljoprivrednom vodovodnom priključku, IVU neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge.

Ako se voda iz individualne instalacije korisnika koristila za gašenje požara, IVU neće naplatiti taj utrošak, ako korisnik pisano prijavi takvu potrošnju u roku od 8 dana od njenoga nastanka.

Članak 9.

Stanje na vodomjeru očitavaju radnici IVU, odnosno osobe koje on ovlasti.

Očitavatelj je dužan, nakon očitavanja vodomjera, vodomjerno okno vratiti u prvobitno stanje.

Članak 10.

Korisnik je dužan očitavatelju vodne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i priključne instalacije.

Članak 11.

Račun za vodnu uslugu se ispostavlja korisniku za mjesec u kojem ima potrošnje vode i koncem godine, bez obzira na potrošnju, vezano za naplatu fiksnog dijela cijene vodne usluge.

II. OBRAČUN CIJENE VODNE USLUGE

Članak 12.

Cijena za vodnu uslugu se sastoji od dva dijela:
• fiksnoga dijela cijene vodne usluge utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu, koji plaća svaki korisnik neovisno o količini isporučenih vodnih usluga,
• varijabilnoga dijela cijene vodne usluge, koji ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

Članak 13.

Za svaku se vodnu uslugu zasebno utvrđuje fiksni dio cijene, i u računu za vodnu uslugu fiksne cijene se prikazuju kao zasebne stavke.

Članak 14.

Fiksni dio cijene vodoopskrbe obračunava se proporcionalno s veličinom presjeka vodovodnog priključka – vodomjera i isti iznosi:

PRIKLJUČAK                   CIJENA
(kn/priklj./mj.)
F-20 mm                        14,33
F-25 mm                        22,35
F-32 mm                        36,67
F-40 mm                        57,30
F-50 mm                        89,54
F-65 mm                        151,28
F-80 mm                        229,22
F-100 mm                      358,15
F-125 mm                      559,58
F-150 mm                      805,84
F-200 mm                      1.432,61

U stambenim objektima gdje se više korisnika opskrbljuje vodom putem zajedničkoga mjerila i gdje IVU svakom korisniku ispostavlja zaseban račun za potrošenu vodu, svaki korisnik plaća fiksni dio cijene vodoopskrbe u iznosu cijene za temeljni priključak – Ø 20 mm (3/4″), odnosno 14,33 kn/korisniku/mj.

Ukoliko se s hidrantskoga priključka, kojega nije vlasnik jedinica lokalne samouprave, njeno komunalno društvo ili DVD, troši voda u svrhe koje nisu u vezi s gašenjem mogućih požara, za isti priključak se plaća fiksni dio cijene vodoopskrbe u odnosu na veličinu vodomjera hidrantskoga priključka, prema stavku 1. ovoga članka.

Socijalno ugroženi građani, plaćaju 60% fiksnoga dijela cijene vodoopskrbe za veličinu priključka koji koriste.

Članak 15.

Fiksni dio cijene odvodnje otpadnih voda vezuje se za svaki vodovodni priključak iz kojega se potrošena voda ispušta u sustav odvodnje otpadnih voda i iznosi 9,90 kn/vod. priključku/mj.

U stambenim objektima gdje se više korisnika opskrbljuje vodom putem zajedničkog mjerila i gdje IVU svakom korisniku ispostavlja zaseban račun za vodnu uslugu, svaki korisnik plaća i fiksni dio cijene odvodnje otpadnih voda u iznosu od 9,90 kn/korisniku/mj., ako se potrošena voda iz zajedničkog mjerila ispušta u sustav odvodnje otpadnih voda.

Socijalno ugroženi građani, plaćaju 60% fiksnoga dijela cijene odvodnje otpadnih voda.

Članak 16.

Varijabilna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitane vodomjerom, izražena u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar).

Količina isporučene vode obračunava se na osnovi razlike između očitanog stanja na vodomjeru i stanja prethodnoga očitanja.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe, za sve korisnike (kategorije potrošača) izuzevši korisnike privremenih priključaka, poljoprivrednih priključaka tip II i priključaka za registrirane nogometne klubove iznosi 4,78 kn/m3 isporučene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za korisnike privremenih priključaka i to za:
• objekte koji su u postupku legalizacije,
• objekte koji su u gradnji,
• objekte koji se nalaze izvan građevinskog područja naselja,
• objekte unutar građevinskoga područja, koji nemaju mogućnost izravnog spajanja, odnosno za koje ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju uličnog cjevovoda do objekta, iznosi 7,17 kn/m3 potrošene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za korisnike poljoprivrednih priključaka tip II iznosi 1,43 kn/m3 potrošene vode.

Varijabilni dio cijene vodoopskrbe za registrirane nogometne klubove, a u svrhu zalijevanja travnatih igrališta, iznosi 0,96 kn/m3 potrošene vode.

Socijalno ugroženi građani, za količinu vode nužnu za osnovne potrebe domaćinstva, plaćaju varijabilni dio cijene vodoopskrbe u visini 60% iznosa iz stavka 3. ovog članka.

Članak 17.

Sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18), IVU opskrbu vodom vrši i autocisternom u područjima bez javnoga vodovodnog sustava, za količine do 5 m3 mjesečno po otočaninu, odnosno najviše 45 m3 godišnje po otočaninu, po cijeni koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojega se voda isporučuje, a razliku subvencionira MRRFEU.

Članak 18.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, varijabilna cijena odvodnje otpadnih voda obračunava se prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, varijabilna cijena odvodnje otpadnih voda, obračunava se prema količini isporučene vode.

Varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda, za sve korisnike (kategorije potrošača), iznosi 3,30 kn/m3.

Socijalno ugroženi građani, za količinu vode nužnu za osnovne potrebe domaćinstva, plaćaju varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda u visini 60% iznosa iz prethodnoga stavka.

Članak 19.

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 5 m3 mjesečno.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Razliku između pune cijene vodne usluge po ovoj Odluci i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani (40% fiksne i varijabilne cijene vodne usluge), podmiruje JLS iz proračuna.

Članak 20.

Uz cijenu vodnih usluga, sukladno posebnim propisima i odlukama jedinica lokalnih samouprava na Braču, u računu za vodnu uslugu se zasebno iskazuje:
• porez na dodanu vrijednost,
• naknada za korištenje voda,
• naknada za zaštitu voda,
• naknada za razvoj.

III. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 21.

IVU će korisniku obustaviti pružanje usluge javne vodoopskrbe za slučajeve kada korisnik ne podmiri svoje obveze prema IVU, a sve sukladno odredbama čl. 41. Zakona o vodnim uslugama.

Kada se obustava isporuke vode korisnicima izvrši zbog neplaćanja duga prema IVU, korisnici su za ponovno priključenje na javni vodovod dužni:
• podmiriti ukupan dug prema IVU,
• podmiriti troškove isključenja i ponovnog priključenja korisnika na vodoopskrbni sustav.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. veljače 2020. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga broj 01-0384/11 od 9. rujna 2011. godine i Odluka o izmjeni Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga broj 01-0401/12 od 19. listopada 2012. godine.

Članak 23.

Ova Odluka će se objaviti u službenom listu jedinice regionalne samouprave i u jednom lokalnom mediju.

Ova Odluka će se objaviti i na mrežnoj stranici IVU i bit će dostupna za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge.

Broj: 01-290/19

Supetar, 18. 12. 2019. godine

Predsjednik Skupštine Društva:
__________­­­__
Zdenko Tonšić

Navedena Odluka je dobila suglasnost suvlasnika IVU, koji imaju većinski udjel od 85,71% u ukupnom kapitalu Društva.

Skupština Vodovoda Brač d.o.o. na svojoj 5. sjednici, održanoj 18. prosinca prošle godine, donijela je Odluku o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...