Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Općina planira prihode u iznosu od 24,3 milijuna kuna. Samo za Srednju školu planirana je potpora od 380.000 kuna, a za Osnovnu 95.000 kuna

I dok je prvotni Proračun općine Bol za 2020. godinu godinu iznosio 26,3 milijuna kuna, a isti rebalansom bio smanjen za 9 milijuna kuna, načelnik Općine Bol Tihomir Marinković (SDP) pred vijećnike je stavio prijedlog općinskoga proračuna za 2021. godinu.

Za prvih deset mjeseci ove godine općina Bol ostvarila je prihode od 16,5 milijuna kuna, dok su rashodi bili 15,6 milijuna kuna. S obzirom na ostvarene prihode i na poruku načelnika Marinkovića kako su općinski prihodi premašili sredstva planirana rebalansom Proračuna, isti je za sljedeću godinu planiran u iznosu od 24,3 milijuna kuna, a toliko bi trebali iznositi i rashodi.

Samo za plaće zaposlenih 3,4 milijuna kuna
Samo na plaće zaposlenih Općina planira potrošiti 3,4 milijuna kuna. U iznos, treba dodati, nisu uvrštene nagrade za zaposlene od 25.500 kuna, zatim darovi u iznosu od 13.000 kuna, regresi za godišnji odmor od 185.000 kuna. Ako niste znali, za dnevnice na službena putovanja u zemlji planirano je gotovo 20.000 kuna, za putovanja u inozemstvo 12.000 kuna, za pokrivanje troškova smještaja na službenomu putu u zemlji čak 18.500 kuna, za smještaj u inozemstvu 15.000 kuna, a za troškove prijevoza na službenomu putu u zemlji 20.000 kuna. Samo za naknade za prijevoz na posao i s posla u proračunu je planirana stavka od 46.000 kuna, a 32.000 kuna za korištenje privatnoga automobila u službene svrhe. Kad se plaćama pridodaju ostali rashodi za zaposlene, kao i doprinose na plaće, iz proračuna će se izdvojiti 5,1 milijuna kuna.

Za WTA turnir Općina će izdvojiti 400.000 kuna
Za prijevoz učenika srednje škole u Bolu Općina će izdvojiti 100.000 kuna, isto toliko i za održavanje nerazvrstanih cesta, kao i za iznošenje i odvoz smeća. Isti iznos planira se i za geodetsko-katastarske usluge, zatim usluge odvjetnika i pravnoga savjetnika, za otkup zemljišta za ceste, za naknadu članovima biračkih odbora, kao i za naknade za bolest i invaliditet. Iz Proračuna će se izdvojiti, između ostaloga, 105.000 kuna za ostale intelektualne usluge, zatim 133.300 kuna za opskrbu vodom, 145.000 kuna za sitni inventar, 150.000 kuna za održavanje javne rasvjete, 320.000 kuna za održavanje čistoće na javnim površinama, 400.000 kuna za održavanje javnih zelenih površina, a s istim iznosom Općina i dalje nastavlja podržavati WTA teniski turnir u Bolu. Treba dodati kako je Općina Bol i za ovu godinu organizatoru turnira bila uplatila 400.000 kuna po osnovi nagradnoga fonda toga turnira, ali budući da se teniski turnir nije održao, Općina je zatražila povratak sredstva što je organizator i učinio. Isti iznos planiran je za Postirsku ulicu, dok će se 500.000 kuna osigurati za otkup Doma u Murvici.

Za udruge i političke stranke 415.000 kuna
Za DVD Bol Općina će uplatiti donaciju od 600.000 kuna, a planira se i otkup zemljišta kod vatrogasnoga doma s iznosom od 180.000 kuna. Proračunom je predviđen i otkup zemljišta za groblje u iznosu od 1,6 milijuna kuna, a za njegovu gradnju 200.000 kuna, dok će 250.000 kuna biti uloženo u potporni zid Blato. Za održavanje komunalne infrastrukture Općina je planirala 300.000 kuna, a isti iznos se priprema i za potrebe spasilačke i zaštitarske službe na Zlatnom ratu. Ni udruge ni političke stranke neće ostati uskraćene te je njima planirano 415.000 kuna. Za uređenje upravne zgrade Općine u Proračunu se planiraju sredstva u iznosu od 800.000 kuna. Milijun kuna Općina će uložiti za difuzni hotel Murvica.

Srednjoj školi 380.000 kuna, a Osnovnoj 95.000 kuna
Zanimljivi su i iznosi koje Općina planira usmjeriti prema odgojno-obrazovnim ustanovama. Samo Srednjoj školi u Bolu planirana je donacija u iznosu od 380.000 kuna, dok je tamošnjoj Osnovnoj školi predviđena u iznosu od 95.000 kuna. Kod rasprave o Proračunu za ovu godinu među vijećnicima je posebne prijepore i disonantne tonove izazvala upravo rasprava o naknadama koje Općina izdvaja za WTA turnir i Osnovnu školu. Vijećnicima je bilo neprihvatljivo da se iz proračuna za WTA turnir izdvaja 500.000 kuna, a tek 20.000 kuna za Osnovnu školu prema prijedlogu Odbora za financije. Načelnik Marinković tada je bio u potpunosti odbacio amandmane, a Osnovna škola je trebala ostati bez ikakve potpore. Na inzistiranje oporbenih vijećnika načelnik je ipak pristao na donaciju Osnovnoj školi od 60.000 kuna i financiranje dvaju asistenata u iznosu od 70.000 kuna, a prihvaćen je i amandman da se Srednjoj školi uz 300.000 kuna donacije uplati još i 37.000 kuna, a kako je zatražila SDP-ova vijećnica Sani Bodlović, ujedno i ravnateljica te ustanove. Sportsko društvo Bol dobit će 50.000 kuna, a po 20.000 kuna športska škola splitskoga sveučilišnoga saveza, zatim tenis škola i božićni grad. Za elektroničke medije, tisak i promidžbene materijale Općina će izdvojiti 100.000 kuna.

Za stipendije 150.000 kuna, a za porodiljne naknade 170.000 kuna
Za stipendije i školarine u 2021. godini planirano je 150.000 kuna, a za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad 170.000 kuna. Glazbenoj školi “Josip Hatze” pripast će donacija od 10.000 kuna, a isto toliko i Centru za kulturu Brač. Za uskrsnice se u općinskom proračunu planiraju sredstva od 90.000 kuna, za božićnicce 30.000 kuna, a za sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnu školu 60.000 kuna. Za organizaciju Dana općine i ostale manifestacija u Proračunu je predviđeno 80.000 kuna, za potrebe reprezentacije 65.000 kuna. Među rashodima navedena je i otplata kredita u iznosu od 2 milijuna kuna.

Vijećnicima Općinskoga Bola ostavljen je rok do 4. prosinca za podnošenje amandmana na prijedlog općinskoga proračuna. Načelnik će razmotriti pristigle amandmane te će na sljedećoj sjednici vijeća dati konačan prijedlog proračuna za 2021. godinu.

Predsjednik Općinskoga vijeća u Bolu Matko Baković (HDZ) i načelnik Općine Bol Tihomir Marinković (SDP) (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...