PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Supetar uvodi novi sustav odvajanja otpada na kućnomu pragu

Komunalno društvo Grad d.o.o. podijelit će svakomu kućanstvu spremnike za papir i plastiku uz već postojeće za miješani otpad, najavilo je danas, 23. veljače, to komunalno društvo iz Supetra.

Šemanović pozvala građane na pravilno korištenje spremnika za odvajanje otpada
— Uvođenjem sustava odvajanja otpada na kućnomu pragu, podignut ćemo kvalitetu usluge u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj, ali i napraviti važan iskorak ka očuvanju naše životne sredine. Radi se o projektu koji provodimo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Spremnici će omogućiti svim građanima da u što većoj mjeri odvajaju otpad i tako, između ostaloga, doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Također, očekujemo i da će se na ovaj način smanjiti količina otpada koja se zbrinjava odlaganjem na deponiju Kupinovica, što je u skladu sa zelenim politikama Europske unije. Sve promjene kreću od nas samih, stoga pozivam sve naše sugrađane da na pravilan način koriste spremnike za odvajanje otpada i pokažu odgovornost prema svomu gradu i okolini, izjavila je Marijana Šemanović, direktorica Komunalnoga društva Grad d.o.o.

Po kanti miješanoga otpada naknada za odvoz je 62.38 kuna
Uz spremnike za miješani otpad koji su podijeljeni ranije, vlasnicima kuća dodijelit će se još i spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a zgradama zajednički spremnici za iste materijale, unutar kojih je za svaki stan predviđeno 60 litara. Dio njih već je stigao u Komunalno društvo Grad te će se u narednomu periodu odrediti dinamika podjele kućanstvima. Fiksna naknada za odvoz za sve je građane ista, a iznosi 62.38 kuna po kanti miješanoga otpada po kućanstvu. Odvoz odvojenoga otpada namijenjen za recikliranje, poput onoga u novim spremnicima za papir i plastiku, već je uključen u fiksnu naknadu.

Zelenih otoka na području grada ima na 20 lokacija
Na službenoj stranici Grada Supetra može se zatražiti i komposter u kojega će se odlagati biootpad i osigurati prirodno gnojivo tijekom čitave godine. Za odlaganje stakla potrebno je otići na zelene otoke kojih na području grada ima na 20 lokacija, a na pojedinima se nalaze i spremnici za tekstil.

Otpad koji se odvoji – reciklira se
U konačnici, odvajanjem otpada na kućnomu pragu građani izravno sudjeluju u procesu kružnoga gospodarstva. Naime, otpad koji odvoje, reciklira se i koristi za proizvodnju novih proizvoda. Tako se smanjuje potreba za novim, sirovim materijalima te se konzervira postojeća energija. Odvajanjem na kućnomu pragu građani osiguravaju i da otpad završi na pravomu mjestu, a ne da se razgrađuje u prirodi, narušavajući tako floru i faunu.

Reciklažno dvorište izgradit će se u industrijskoj zoni Žedno-Drage
Sljedeći korak u razvoju supetarskoga sustava gospodarenja otpadom je izgradnja Reciklažnoga dvorišta u industrijskoj zoni Žedno-Drage za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje Urbanističkoga plana uređenja s Prostornim planom. Nakon toga će se ishoditi građevinska dozvola i prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju istoga. U međuvremenu je Komunalno društvo Grad d.o.o., do izgradnje reciklažnoga dvorišta, na samomu deponiju osposobilo stacionarnu prešu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja odvojeno prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču, poduzeću Michieli-Tomić d.o.o., s kojim ima potpisan ugovor o preuzimanju odvojeno prikupljenoga otpada.

Sve detalje o sustavu odvajanja otpada na kućnom pragu pronađite na službenoj stranici Komunalnoga društva GRAD d.o.o., a na Facebook stranici tvrtke pratite i sve zanimljivosti i upute o pravilnom odvajanju otpada iz udobnosti svoga doma pod sloganom “Odvajanje otpada je lako!”, stoji u priopćenju za medije iz Komunalnoga društva Grad.

izvor: KD Grad d.o.o.

Podjelite:

You may also like...